Vytisknout

Ochrana osobních údajů

Smlouva o zpracovávání osobních údajů

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), vás musím informovat o tom, jak  zpracovávám vaše osobních údaje. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracovávání a Vašich právech. 

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

1. Zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů je

Zdena Katayama
U půjčovny 4/953

11000 Praha 1

IČ: 71532625

2. Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, pro účely fakturace a vedení evidence a pro zasílání obchodních nabídek a oznámení.

3. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, stát, telefon, mobilní telefon, název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail a IP adresa.

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány na dobu do odvolání souhlasu.

5. Reklamní služby

Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Nepředáváme Vaše kontaktní informace třetím stranám.

6. Právo na přístup a přenositelnost dat

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

7. Právo být zapomenut

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

8. Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanizmy, zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

9. Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje nejsou poskytovány žádné další straně. Ochrana osobních údajů je Z. Katayama IČ: 71532625  technicky a organizačně zabezpečena v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů. 

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Zdeny Katayama, se sídlem v Praze, U půjčovny 4/953, 11000 Praha 1, Česká republika IČ: 71532625, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

V případě vašeho nesouhlasu s používáním vašich osobních údajů vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.